Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które rozszerza obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych. W związku z tym, poniżej podajemy informacje o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. Jednocześnie informujemy, że niniejsza wiadomość ma jedynie charakter informacyjny i nie wymaga podjęcia z Państwa strony dodatkowych działań.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ariatech Sp. z.o.o. z siedzibą Naprawa 138, 34-240 Jordanów, nr telefonu kontaktowego + 48 570 927 777.

2. Jak mogą się Państwo z nami skontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych?

Koordynator ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez Ariatech Sp. z.o.o. Możesz to uczynić na dwa sposoby: wysyłając e-mail pod adres: biuro@ariatech.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości „ochrona danych osobowych", lub pisemnie na wskazany wyżej adres, z dopiskiem „ochrona danych osobowych".

3. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji sprzedaży, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, zawieranie umów, dokumentacji.

W związku z powyższym, Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f.

W celu realizacji sprzedaży Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prawnie uzasadniony i wymagany.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania, żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również wycofania zgody na przetwarzanie danych.

4. Dlaczego prosimy Państwa o podanie swoich danych osobowych?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia. 

5. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa Dane Osobowe zebrane w związku z obsługą sprzedaży oraz zawarciem Umów będą przechowywane:

 - przez okres wykonywania zawartej umowy - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

 - w związku z wykonaniem wszystkich zobowiązań wynikających z umowy - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń,

 - w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,

- w przypadku wyrażenia zgody na informowanie o aktualnych promocjach i ofertach, i/lub przekazywanie informacji handlowej - do czasu cofnięcia zgody.

6. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Dane Osobowe są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. W celu realizacji naszych usług i sprzedaży odbiorcami Danych Osobowych mogą być:

 - przewoźnicy (kurierzy),

 - banki i operatorzy systemu płatności,

 - podmioty zajmujące się obsługą księgową,

 - podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną,

 - osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

7. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo do:

 - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych,

 - wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 - sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie,

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO)

W przypadku wyrażenia przez zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć.

W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu ochrony danych lub stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. Pozwoli to nam ustalić przyczynę naruszenia i podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami.